فرم ارسال درخواست

بم، بلوار خلیج فارس، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بم، کتابخانه مرکزی دانشگاه
شماره تلفن: 6180-4421-034
شماره نمابر: 6180-4421-034
پست الکترونیک: diglib@mubam.ac.ir
تلگرام سرپرست کتابخانه:BEnteha
کانال تلگرام bam_library