• لیست کارگاههای پیشنهادی سال 1397

  • لیست کارگاههای پیشنهادی سال 1398

  • لیست کارگاههای برگزار شده سال 1397

 

 

لیست کارگاههای آموزشی پیشنهادی  ویژه اعضای هیئت علمی ، کارکنان و دانشجویان (سال 1397)
ردیف عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری
1 راهکارهای جستجو در پایگاههای اطلاعاتی پزشکی  
2 آشنایی با شاخص  های علم سنجی  
3

راهکارهای جستجو در پایگاههای اطلاعاتی پزشکیgoogle Scholar-pubmed-Mesh

 
4

راهکارهای جستجو در پایگاههای اطلاعاتی پزشکیOvid-science Direct

 
5

راهکارهای جستجو در پایگاههای اطلاعاتی پزشکیClinical Key –Cochrane library

 
6

راهکارهای جستجو در پایگاههای اطلاعاتی پزشکیproQuest-Scopus

 
7

راهکارهای جستجو در پایگاههای اطلاعاتی پزشکیISI-Up to Date

 
8

راهکارهای جستجو در پایگاههای اطلاعاتی پزشکیSpringer-Embase

 
9 آموزش نرم افزار EndNote  
10 پژوهش های اینترنتی  
11 آموزش نرم افزار Word برای نگارش پایان نامه و طرح های تحقیقاتی (پیشرفته)  
12 کارگاه برای نگارش پایان نامه و طرح های تحقیقاتی (پیشرفته)  
13 پایگاه ISI و آشنایی با شاخص های علم سنجی  

 

لیست کارگاههای آموزشی پیشنهادی  ویژه اعضای هیئت علمی ، کارکنان و دانشجویان (سال1398)
ردیف عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری
1 راهکارهای جستجو در پایگاههای اطلاعاتی پزشکی  
2 آشنایی با شاخص  های علم سنجی  
3

راهکارهای جستجو در پایگاههای اطلاعاتی پزشکیgoogle Scholar-pubmed-Mesh

 
4

راهکارهای جستجو در پایگاههای اطلاعاتی پزشکیOvid-science Direct

 
5

راهکارهای جستجو در پایگاههای اطلاعاتی پزشکیClinical Key –Cochrane library

 
6

راهکارهای جستجو در پایگاههای اطلاعاتی پزشکیproQuest-Scopus

 
7

راهکارهای جستجو در پایگاههای اطلاعاتی پزشکیISI-Up to Date

 
8

راهکارهای جستجو در پایگاههای اطلاعاتی پزشکیSpringer-Embase

 
9 آموزش نرم افزار EndNote  
10 پژوهش های اینترنتی  
11 آموزش نرم افزار Word برای نگارش پایان نامه و طرح های تحقیقاتی (پیشرفته)  
12 کارگاه برای نگارش پایان نامه و طرح های تحقیقاتی (پیشرفته)  
13 پایگاه ISI و آشنایی با شاخص های علم سنجی  

 

لیست کارگاههای آموزشی برگزار شده  ویژه اعضای هیئت علمی ، کارکنان و دانشجویان (سال 1397)
ردیف عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری
1 راهکارهای جستجو در پایگاههای اطلاعاتی پزشکی  
2 آشنایی با شاخص  های علم سنجی  
3

راهکارهای جستجو در پایگاههای اطلاعاتی پزشکیgoogle Scholar-pubmed-Mesh

 
4

راهکارهای جستجو در پایگاههای اطلاعاتی پزشکیOvid-science Direct

 
5

راهکارهای جستجو در پایگاههای اطلاعاتی پزشکیClinical Key –Cochrane library

 
6

راهکارهای جستجو در پایگاههای اطلاعاتی پزشکیproQuest-Scopus

 
7

راهکارهای جستجو در پایگاههای اطلاعاتی پزشکیISI-Up to Date

 
8

راهکارهای جستجو در پایگاههای اطلاعاتی پزشکیSpringer-Embase

 
9 آموزش نرم افزار EndNote  
10 پژوهش های اینترنتی  
11 آموزش نرم افزار Word برای نگارش پایان نامه و طرح های تحقیقاتی (پیشرفته)  
12 کارگاه برای نگارش پایان نامه و طرح های تحقیقاتی (پیشرفته)  
13 پایگاه ISI و آشنایی با شاخص های علم سنجی  
 
4/10/2019