شرح وظایف بخش سازماندهی

  •   سازماندهی و آماده سازی کتب و پایان نامه و طرح پژوهشی 
  •   فهرستنویسی منابع در نرم افزار مدیریت منابع کتابخانه
  •   مدیر نرم افزار آذرخش و رابط بین شرکت نرم افزار کتابخانه ای آذرخش و مراکز تحت پوشش دانشگاه 
  •  گزارش وجود اشکال در نرم افزار آذرخش به موسسه مربوطه و پیگیری رفع آن در نرم افزار مربوطه 
  •  پیگیری برگزاری کارگاه و کلاسهای آموزشی مربوط به نرم افزار یکپارچه ای آذرخش
  •  تهیه گزارشگیریهای مربوط به آمار منابع در نرم افزار
4/10/2019