لیست کتابخانه های تابعه دانشگاه علوم پزشکی بم

ردیف

نام کتابخانه

مشخصات همکاران

شماره تلفن

آدرس

لینک کتابخانه

1

کتابخانه بیمارستان پاستور

مسئول کتابخانه:بیتا پژمان

کتابدار:محمدرضا بصیریان

034-44319431

بم-بزرگراه خلیج فارس-بیمارستان پاستور

لینک

2

کتابخانه دانشکده بهداشت

مسئول کتابخانه:الهه امیرماهانی

کتابدار:صدیقه ابوذری

034-44219415

بم -بزرگراه خلیج فارس-پردیس دانشگاه علوم پزشکی- دانشکده بهداشت

لینک

3

کتابخانه دانشکده پرستاری و مامایی

مسئول کتابخانه: مهرداد خاتمی

کتابدار:رشید دریجانی

کتابدار:ناصر کمال الدینی

034-44216180

بم-بزرگراه خلیج فارس--پردیس دانشگاه علوم پزشکی-دانشکده پرستاری و مامایی

لینک

4

کتابخانه دانشکده پزشکی

مسئول کتابخانه :الهه امیرماهانی

کتابدار: بهاره مددکار

034-44252920

بم-منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید-دانشکده پزشکی

لینک

 

4/10/2019