شرح وظایف بخش مجموعه سازی

 

• سیاست فراهم‎آوری و انتخاب منابع بر اساس نیازهای اطلاعاتی مراجعه‎کنندگان

• برنامه ریزی و نظارت بر امور سفارش های داخلی و خارجی

• تهیه سیاهه های پیشنهادی از منابع انتخاب شده جهت سفارش

• برنامه ریزی و کنترل اجرای وجین در کتابخانه

• ساماندهی و کنترل مبادله یا اهدای منابع اطلاعاتی وجین شده در کتابخانه

• ایجاد هماهنگی لازم در انتخاب منابع مرجع با بخش مرجع

• پیگیری و بررسی سفارشات  رسیده ناشران مطابق با فهرست سفارشات

• شرکت فعال در نمایشگاه های کتاب جهت آشنایی با منابع جدید

• تهیه آمارهای لازم جهت ارائه به رئیس کتابخانه 

 

4/10/2019