ساعت کار کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه علوم پزشکی بم

شنبه  الی چهارشنبه

8 صبح  الی 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8:00 

4/10/2019