لیست کتب خریداری شده درسه ماهه سوم سال 97

ردیف

عنوان کتاب

انتشارات

1

آناتومی عمومی مصوربراساس گری

خسروی

2

نورو آناتومی اکبری و حسن زاده

جعفری

3

جنین شناسی پزشکی لانگمن2019

خسروی

4

Atlas of human anatomy neter

خسروی

جهت دریافت کامل فایل کلیک نمایید...

 

 

لیست کتب الکترونیکی خریداری شده در سه ماهه چهارم سال 97

ردیف

عنوان کتاب

انتشارات

1

Student's Guide to Becoming a Midwife,2e

 

2

Nursing Now! : Today's Issues, Tomorrows Trends

 

3

ESSENTIALS FOR NURSING PRACTICE, 8TH EDITION

 

4

Nursing Research, Methods and Critical Appraisal for Evidence-Based Practice, 8th Edition

 

جهت دریافت کامل فایل کلیک نمایید...

 

4/11/2019